счетоводител

Как се закрива фирма?

Бизнесът у нас се базира на сложни икономически закони и пазарни правила. В определен момент може да се наложи да бъде прекратена регистрацията на конкретна фирма. Причините могат да бъдат най-разнообразни, но определено процеса е сложен и изисква компетентна професионална намеса. Затова, ако ви се налага да извършете подобна процедура то преди всичко направете консултация с опитна счетоводна фирма, която да ви изясни всички обстоятелства и възможности, които следва да бъдат извършени за фактическото закриване. Какво всъщност представлява самото закриване на фирми и за всеки тип търговски дружества ли са еднакви стъпките, които следва да преминете? Останете с нас, защото в днешната тема ще повдигнем завесата около заличаването на конкретни обстоятелства.

Причини

Заличаването на едно стопанско предприятие независимо от това каква е неговата форма и абревиатура се налага предвид редица причини. Основните, които отчитат експертите са свързани с:

 • Спад на приходите до нива, които не са рентабилни и не покриват текущите разходи;
 • Работа на загуба;
 • Прекратяване на дейността по искане на мнозинството от управителния съвет (отнася се до ООД и АД търговски дружества);
 • При смърт или невъзможност да носи отговорност за действията си на едноличния собственик на дружеството и други.

Всякакви обстоятелства могат да възникнат в хода на съществуването на една фирма, които да наложат прекратяването на нейната дейност и закриване. Самото заличаване не е лесно и съобразно това какъв е вида на дружеството както и дали е регистрирано по ЗДДС периода може да отнеме от 3 до 7 месеца.

В случая е очевидно, че сами няма как да се справите с възникналите обстоятелства. Затова е редно да се обърнете към специалисти, които разполагат с достатъчен опит и са наясно със спецификата на процедурата. Това, на което можете да разчитате с наемането на счетоводна къща с доказан рейтинг са:

 • Сигурност и прозрачност на процедурата;
 • Конфиденциалност на цялата финансова информация, която касае фирмата ви;
 • Спазване на всички изискуеми стъпки по прекратяване, заличаване и закриване на фирмата;
 • Гаранция за качество и законосъобразност.

Определено не е лека задача да се закрие една фирма. Има строг контрол от страна на държавата по отношение на заличаванията. Да, лесно е и дори изцяло онлайн да се регистрира фирма, но не толкова елементарно се оказва това да бъде прекратена въпросната регистрация.

Процедура

бизнесЗа разлика от физическите лица, които извършват стопанска дейност като свободни професии, при които стартирането и прекратяването на дейността се извършва с подаване на заявление в системата на НАП при фирмите има доста неща, които следва да бъдат извършени с оглед на спазването на законодателните изисквания за закриване.

Списъка на услугите, които ще извърши счетоводната кантора, която сте наели за тази цел съдържа:

 • Изготвяне на първоначални документи за прекратяването на дейност и уведомяване на НАП за стартиращата процедура;
 • НАП издават удостоверение в рамките на 60 дни по по чл. 77 от ДОПК за постъпилото при тях уведомление за прекратяване на дейността;
 • Извършва се и уведомяване на НОИ, които от своя страна издават удостоверение за предадени или непредадени ведомости и трудови договори на служители на фирмата, ако такива има;
 • Установяване на потенциални кредитори и задължения на фирмата с предоставяне на съответната документация;
 • Изготвяне на ликвидационен баланс;
 • Фактическо заличаване на фирмата.

Независимо, че някак кратки изглеждат тези стъпки то имайте предвид, че всяка една от тях е свързана с доста подборна документация, която следва да бъде представена на НАП и НОИ за целия период на съществуване на фирмата.

Важно!

Има различни типове дейности и фирми. В своята практика счетоводните кантори попадат на различни казуси, които следва да бъдат решени.  Такъв пример са процедурите по закриване на фирма без реална дейност. Като цяло самата процедура е еднотипна и се базира но до тук изложеното, но в случая тук се касае за сравнително по-малък обем от информация, която следва да се предостави с оглед на това, че дружеството не е действащо и няма почти никаква финансова документация, няма назначени служители, договори и задължения към НОИ за осигуровки и т.нат.

Самата процедура при заличаване на обстоятелствата за търговски дружества, които не са действащи е по-кратка и в рамките на около 6 месеца може да бъде извършено заличаването. Разбира се не така стоят нещата, когато дружеството има история и реална дейност. Както можете да предположите тарифата за закриване на фирми с или без дейност е различна.

Има още един интересен момент. Не бива да се смесват понятията прекратяване на дейността и закриване на фирмата. Прекратяването може да бъде прието като замразяване на дейността на една фирма за определен период от време. В случая дори да не работи дружеството реално е длъжно да подава необходимите счетоводни и данъчни документи, които ще бъдат с нулеви стойности. Реално дружеството съществува в Търговския регистър, но не упражнява дейност.

При закриването се имат предвид цялостно заличаване, което е свързано с прилагане на одити, проверки и ревизия на компанията за да бъде тя заличена от Търговския регистър.